Buổi lễ thành lập chi bộ long trọng của công ty bảo vệ Thiên Bình

by adminthienbinh

Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm giữ vững vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện của nước ta.


Và trong thời đại mới nhờ có sự lãnh đạo tài tình của Đảng dân tộc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.
Vì vậy tầm quan trọng hàng đầu ở mỗi tổ chức đơn vị là cần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng.Tuy nhiên để thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục trong các đơn vị thì việc tối quan trọng đó là thành lập chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Thành lập chi bộ và sinh hoạt chi bộ có rất nhiều ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao nhận thức tư tưởng của Đảng như sau:
– Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
– Thứ hai, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên.
– Thứ ba, giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ.


Công ty bảo vệ Thiên Bình là một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Để có sự thành công ngày hôm ngày cần sự cố gắng của tất cả các thành viên trong công ty và hơn hết đó là tầm nhìn chiến lược của ban giám đốc công ty. Ban giám đốc công ty nhận thấy trong công ty có rất nhiều Đảng viên. Tuy nhiên công ty chưa thành lập chi bộ đó là một điều rất thiếu sót. Vậy nên Ban giám đốc công ty quyết định thành lập chi bộ công ty để giúp các cá nhân đã là Đảng viên thấm nhuần và nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Vì vậy Ban giám đốc công ty đã quyết định thành lập chi bộ công ty vào ngày 05/08/2020. Sau nhiều ngày chuẩn bị buổi lễ đã diễn ra long trọng và thành công rực rỡ.

You may also like